Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím týchto cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov.

Copyright

Copyright 2011 Eli Lilly and Company Limited. Všetky práva vyhradené.

Nasledujúce autorské právo sa týka tejto webovej stránky a akýchkoľvek propagačných e-mailov, textových správ alebo iného elektronického obsahu, ktoré môžete dostať od Lilly ako odpoveď v prípade registrácie (ďalej iba „Obsah“).

Eli Lilly Company a jej pobočky (ďalej iba „Lilly“) vám týmto udeľujú oprávnenie na tlač jednotlivých strán z tejto internetové stránky alebo z Obsahu, pokiaľ nie je inak výslovne povedané, a to výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie s cieľom získať informácie o službách alebo produktoch, ktoré ponúka Lilly, alebo pre nekomerčné použitie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávaním. Pokiaľ ste zdravotnícky odborník alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, môžete si vytlačiť jednotlivé strany z tejto webové stránky alebo Obsahu, pokiaľ nie je povedané inak, aj na oznamovanie daných informácií ostatným. Žiadne ďalšie povolenie na tlač, kopírovanie, reprodukovanie, distribúciu, prenos, predaj, nahrávanie, sťahovanie, uchovávanie, verejné premietanie, úpravu alebo vytváranie vlastných dokumentov odvodených z Obsahu nie je povolené. Ďalej nie je povolené odstraňovať z tejto stránky alebo Obsahu autorské práva, ochrannú známku ani iné upozornenia o vlastníckych právach.

Lilly neposkytuje žiadne záruky, že vaše použitie materiálov z tejto stránky alebo zahrnutých v Obsahu neporuší práva tretích strán. Tieto stránky a Obsah sú zverejnené „tak, ako sú“. Lilly, jej pobočky, jej poskytovatelia licencií a dodávatelia popierajú akékoľvek záruky, či už výslovné, alebo mlčky predpokladané, stanovené zákonom či inak, vrátane mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti, neprekročenia práv tretích strán a vhodnosti na daný účel, a to v celom rozsahu stanovenom zákonom.

Ak nie je uvedené inak, všetky logá, mená, dizajn stránky a značky na týchto webových stránkach alebo v Obsahu sú ochrannými známkami alebo inými atribútmi, ktoré používa a vlastní spoločnosť Lilly. Ich použitie alebo zneužitie je zakázané.

Nič z toho, čo je tu uvedené, sa nebude vykladať tak, že by udeľovalo, či už dôsledkom, prekážkou uplatnenia práva alebo inak, akékoľvek licencie či práva na základe patentu, ochrannej známky Lilly, jej pobočiek a tretích strán. S výnimkou prípadov výslovne uvedených vyššie sa výkladom žiadneho ustanovenia neudeľuje žiadna licencia ani právo na základe akéhokoľvek autorského práva, práva duševného vlastníctva Lilly.

Posledná aktualizácia: 17. októbra 2011