Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím týchto cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov.

Zmluvné podmienky

Tieto internetové stránky patria spoločnosti Eli Lilly Slovakia, s.r.o., so sídlom na adrese Panenská 6, 811 03 Bratislava,
IČO: 35873957 (ďalej iba „Lilly“ alebo „spoločnosť Lilly“).

Vstupom či používaním týchto internetových stránok potvrdzujete, že ste čítali tieto zmluvné podmienky, rozumiete im a súhlasíte s nimi.

Tieto stránky a ich obsah sú poskytované „tak, ako sú“. Spoločnosť Lilly a k nej pridružené osoby, jej poskytovatelia licencií a dodávatelia sa zriekajú všetkých záruk v najširšom možnom rozsahu povolenom zákonom, a to záruk či už výslovných či mlčky predpokladaných, zákonných alebo iných, najmä všetkých mlčky predpokladaných záruk týkajúcich sa uspokojivej kvality, neporušovania práv tretích osôb alebo vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť Lilly, jej poskytovatelia licencií a dodávatelia nerobia žiadne vyhlásenia ani neposkytujú žiadne záruky, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti, úplnosti, aktuálnosti či načasovania obsahu, softvéru, textu, grafiky, nástrojov, odkazov či oznámení poskytnutých v súvislosti s internetovými stránkami spoločnosti Lilly či prostredníctvo ich používania. Lilly nemôže zaručiť, že tieto stránky budú vždy dostupné, bez chýb, počítačových vírusov a iných škodlivých prvkov.

V žiadnom prípade nebudú spoločnosť Lilly, jej poskytovatelia licencií, dodávatelia či akékoľvek tretie strany uvedené na internetových stránkach zodpovedné za akékoľvek škody (predovšetkým náhodné a následné škody, ujmy na zdraví/úmrtia, ušlý zisk alebo škody vyplývajúce zo straty dát či prerušenia obchodnej činnosti) vyplývajúce z používania či nemožnosti používať internetové stránky alebo ich obsah (napr. z dôvodu nedostatočnej funkčnosti, vzniknutej chyby, pozastavenia stránky, nedostatočnej rýchlosti alebo prenosu dát, počítačového vírusu, straty dát atď.) či už na základe zmluvy, alebo akéhokoľvek iného právneho titulu, a to aj v prípade, že spoločnosť Lilly bola informovaná o takej možnosti vzniku škody. Vyššie uvedená výnimka má účinok oba v rozsahu povolenom príslušným zákonom. Na základe vášho vlastného rozhodnutia môžete prestať tieto stránky používať.

Obsah stránky nie je v žiadnom prípade určená ako náhrada odbornej medicínskej konzultácie a nemal by byť interpretovaný ako návod na liečbu. Ani obsah ani žiadna služba poskytnutá prostredníctvom tejto webové stránky nie sú zamýšľané na určovanie medicínskej diagnózy alebo liečby. Pokiaľ ide o zdravotný stav, vždy hľadajte odbornú radu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ako zdroj informácií pre našich návštevníkov môžu tieto internetové stránky poskytovať odkazy na iné internetové stránky. Keďže však spoločnosť Lilly nekontroluje obsah ostatných internetových stránok, na ktoré môžu tieto internetové stránky odkazovať, nemôže spoločnosť Lilly v dôsledku ich premenlivej povahy niesť zodpovednosť za obsah, praktiky či princípy stránok nepatriacich spoločnosti Lilly. Vloženie odkazu na internetové stránky spoločnosti Lilly odkazujúceho na tretiu stranu neznamená automatický súhlas spoločnosti Lilly s obsahom týchto internetových stránok či odporúčanie zo strany spoločnosti Lily. Spoločnosť Lilly nenesie zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré odkazuje na svojich stránkach, stránok vložených do týchto internetových stránok alebo reklamy tretích strán; ďalej spoločnosť Lilly nerobí žiadne vyhlásenie, neposkytuje súhlas, čo sa týka obsahu a presnosti vyššie uvedených internetových stránok. Internetové stránky tretích strán používate na vlastné riziko a podľa používateľských podmienok platných pre také internetové stránky.

Pokiaľ nám odošlete informácie vrátane komentárov, pripomienok, návrhov, nápadov, poznámok, obrázkov, grafiky, konceptov alebo iných informácií, dávate týmto tieto informácie a všetky práva na ne spoločnosti Lilly, a to bezplatne. Táto informácia nebude považovaná za dôvernú a Lilly nemá voči týmto informáciám žiadne záväzky a má právo ich reprodukovať, používať, uverejňovať a rozširovať ostatným bez obmedzenia iných než daných Data Protection Act 1998 a všetkými relevantnými zákonmi a nariadeniami z oblasti osobných údajov bez vášho súhlasu alebo nároku na kompenzáciu pre vás alebo kohokoľvek iného. Lilly môže voľne používať know-how a techniky obsiahnuté v takej informácii na akékoľvek účely, nielen na rozvoj, výrobu a marketing. To platí v každom prípade, či už zašlete túto informáciu e-mailom, vyplníte formulára na webovej stránke alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Lilly môže príležitostne monitorovať a kontrolovať stránku a podľa vlastného úsudku meniť a odstrániť príspevky, ktoré na stránku napíšete. To však nie je povinnosťou Lilly.

Súhlasíte, že nebudete zasielať a nahrávať materiál, ktorý možno považovať za nezákonný, výhražný, urážlivý, ohováračský, obscénny, pornografický alebo môže byť inak v rozpore so zákonmi, nariadeniami alebo predpismi. Vy sám ste zodpovedný za každý materiál, ktorý na stránku vložíte. Ďalej súhlasíte, že nebudete prostredníctvom stránky nahrávať, odosielať, umiestňovať, distribuovať alebo akokoľvek inak uverejňovať také materiály, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bežnú prevádzku stránky a ktoré sa nevzťahujú na tému alebo inak obmedzujú alebo zabraňujú iným používateľom internetovú stránku použiť. Prostredníctvom vášho používania stránky môžete odoslať a Lilly tak môže zhromaždiť určité obmedzené informácie o vás a vašom používaní stránky. Máme právo použiť takú informáciu na akýkoľvek účel, ktorý pokladáme za oprávnený, vrátane marketingových účelov. Na získanie plného prístupu na stránku môžete byť vyzvaní na vyplnenie registrácie. Ste zodpovedný za dodržanie diskrétnosti, pokiaľ ide o váš účet a heslo, a za obmedzený prístup k vášmu počítaču. Beriete na seba zodpovednosť za všetky akcie, ktoré sa na stránke uskutočnia pod vaším účtom alebo heslom. Tieto akcie sa budú považovať za vami vykonané. Mali by ste sa uistiť, že akékoľvek použitie vášho účtu bude v súlade s týmito Podmienkami použitia. Prevedenie účtu na inú osobu je zakázané.

Pri používaní týchto internetových stránok budú informácie prenášané prostredníctvom nástroja, ktorý je mimo kontroly, jurisdikcie spoločnosti Lilly a jej dodávateľov. Spoločnosť Lilly preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek omeškanie, zlyhanie, prerušenie či zničenie akýchkoľvek údajov či akýchkoľvek informácií prenášaných v súvislosti s používaním týchto stránok.

Celý obsah týchto internetových stránok podlieha ochrane autorských práv Copyright © 2011 Eli Lilly and Company. Všetky práva sú vyhradené. Z obsahu týchto internetových stránok nesmú byť vyhotovovať kópie inak než na nekomerčné individuálne účely s tým, že všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a ostatných vlastníckych práv ostanú zachované. S výnimkou prípadov výslovne uvedených vyššie sa nebude ni z toho, čo je tu uvedené, vykladať tak, že by udeľovalo akúkoľvek licenciu či právo na základe autorských práv spoločnosti Lilly.

Nič z toho, čo je tu uvedené, sa nebude vykladať tak, že by udeľovalo, či už nepriamo, v dôsledku prekážky v uplatnení práva alebo inak, akúkoľvek licenciu či právo na základe akéhokoľvek patentu alebo ochranné známky spoločnosti Lilly či akejkoľvek tretej strany.

Spoločnosť Lilly sídli v Slovenskej republike. Tieto internetové stránky sú určené na výhradné použitie občanmi Slovenskej republiky. Prístup k internetovým stránkam zo strany určitých osôb alebo v určitých krajinách mimo Slovenskej republiky nemusí byť v súlade so zákonom. Pokiaľ na tieto stránky vstupujete z krajiny mimo Slovenskej republiky, robíte tak na vlastné riziko a ste zodpovedný za dodržiavanie právnych predpisov vašej jurisdikcie.

Tieto podmienky sa riadia zákonmi platnými na území Slovenskej republiky. Pokiaľ akýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že nejaké ustanovenie týchto podmienok je neplatné, nebude tým ovplyvnená platnosť ostávajúcich ustanovení týchto podmienok. Výslovne súhlasíte s tým, že pre akýkoľvek spor so spoločnosťou Lilly či spor akokoľvek súvisiaci s vaším používaním týchto internetových stránok  sú príslušné súdy v Slovenskej republike.

S výnimkou prípadov uvedených v konkrétnom upozornení o platných právnych predpisoch na týchto internetových stránkach zakladajú tieto podmienky úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Lilly ohľadne používania týchto internetových stránok a ich obsahu. Vaše používanie týchto internetových stránok ďalej podlieha Podmienkam na ochranu autorského práva a Podmienkam spracovania osobných údajov na internetových stránkach.

Lilly môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť, a to bez náležitého oznámenia. Lilly môže ukončiť túto dohodu, môže celkove alebo čiastočne zrušiť váš prístup na stránku alebo zrušiť prístup akéhokoľvek užívateľa na stránku vôbec alebo na jej časť, a to kedykoľvek a bez vašej vedomosti o tom, pokiaľ Lilly usúdi, že ste porušili alebo môžete porušiť niektoré z ustanovení alebo podmienok tejto dohody. Vy môžete ukončiť túto dohodu kedykoľvek zničením všetkých materiálov prijatých z tejto stránky a tým, že prestanete túto stránku používať.

Použitie tejto stránky je tiež predmetom vyhlásenia o Ochrane osobných údajov a Copyright Posledná aktualizácia: 17. októbra 2011